English

Was your home damaged by Cyclone Gabrielle or the Auckland Floods?

The Temporary Accommodation Service (TAS) can help you and your whānau to find temporary accommodation while your damaged home is being repaired or rebuilt.

You can register by:

 • Visiting tas.mbie.govt.nz and complete the easy-to-use online application form, or
 • Calling 0508 754 163 toll free and one of our service centre team can assist you.

If you are currently staying with friends or whānau and think you may need to use the service in the coming weeks or months, we recommend you register with the service now. You only need to register once per household.

If you are concerned about the cost of temporary accommodation, TAS can provide guidance on how to access support services such as financial assistance and insurance advice.

Tenants and landlords of rental properties can find information on their rights and obligations after a natural disaster at www.tenancy.govt.nz(external link)

Fijian

E vakacacani beka na nomu vale ena cagilaba o Gabrielle se na Waluvu e Okaladi?

Ena rawa ni vukei iko kei na nomu whānau na Tabana ni veivuke ni iTikotiko Vakawawa (TAS) ena kena kunei e dua na itikotiko vakawawa ena gauna e vakavinakataki kina se tara vou na nomu vale e vakacacani.

E rawa ni o rejisita e na:

 • Sikova na tas.mbie.govt.nz ka vakalewena na fomu rawarawa ni kerekere ena komipiuta, se
 • Qirita na naba sega ni saumi na 0508 754 163 me rawa ni vukei iko e dua na neitou vakailesilesi.

Keitou vakatura mo rejisita ena veiqaravi oqo kevaka ko vakaitikotiko ena gauna oqo vei ira na nomu itokani se whānau se kevaka o nanuma ni o na gadreva na veiqaravi oqo e na vica na macawa se vula mai muri. Ena rejisita ga vakadua e dua na matavuvale.

Ena rawa ni veidusimaki na TAS ena sala mo rawata kina na veiqaravi ni veitokoni vakailavo se ivakasala ni inisua kevaka o ririkotaka na isau ni itikotiko vakawawa.

Era rawa ni kunea na itukutuku me baleta na nodra dodonu kei na nodra itavi na saumi vale kei ira na itaukei ni vale saumi me baleta na nodra itavi ni oti e dua na leqa tubu vakasauri ena www.tenancy.govt.nz(external link)

Māori

I tūkinohia anō tō kāinga e Huripari Gabrielle, e ngā Waipuke o Tāmaki Makaurau rānei?

Ka taea e Te Ratonga Wāhi Noho Taupua (TAS) te āwhina i a koutou ko tō whānau ki te kimi wāhi noho taupua i te wā e whakatikatikahia ana tō kāinga i kino i te huarere.

Ka taea e koe te rēhita mā te:

 • Toro atu ki tas.mbie.govt.nz me te whakakī i te puka tono tuihono, tērā rānei,
 • Waea kore utu ki 0508 754 163, ā, mā tētahi o ā mātou kaimahi pokapū ratonga koe e āwhina.

Mēnā kei te noho koe i te taha o ō hoa, whānau rānei, ā, e whakaaro ana koe ka hiahia pea koe ki te whakamahi i te ratonga hei ngā wiki, ngā marama rānei e tū mai ana, otirā e tūtohu ana mātou kia rēhita koe ki te ratonga ināianei. Kotahi anake te kairēhita mai i ia whānau.

Mēnā e māharahara ana koe ki te utu o te wāhi noho taupua, ka taea e te TAS te ārahi i a koe ki te whiwhi i ngā ratonga tautoko pēnei i ngā tohutohu e pā ana ki te āwhina ā-pūtea me te inihua.

Mēnā he kairēti koe, he kaipupuri whare rēti rānei, he mōhiohio mō ō motika me ō takohanga i muri o tētahi aituā ā-taiao kei www.tenancy.govt.nz(external link)

Samoan

Na faaleagaina lou fale i le Afā Gabrielle po o Lologa i Aukilani?

E mafai na fesoasoani atu le Temporary Accommodation Service (TAS) mo oe ma lou aiga e tau saili se apitaga tou te nonofo ai mo se vaitaimi le tumau a o tau faaleleia po o le toe fauina o le tou fale na faaleagaina.

O auala nei e mafai ona fai ai lau lesitala:

 • Tagai i le tas.mbie.govt.nz ma faatumu le easy-to-use online application form, po o le
 • Valaau le laina e vili fua 0508 754 163 mo se fesoasoani mai se sui o la matou lālā.

Afai o lena e te nofo ma uo po o aiga ma e te iloa e ono moomia le auaunaga lea i vaiaso o loma po o masina foi, matou te fautuaina lou lesitala nei loa mo le auaunaga lea. Na o le faatasi lava ona e lesitala mo le fale e tasi lena tou te nonofo uma ai.

Afai o iai se popolega i le tau totogi o le apitaga e nofo ai mo se vaitaimi le tumau, e mafai e le TAS ona faasino oe i isi auaunaga tau lagolagosua e pei o fesoasoani tau tupe ma fautuaga tau inisiua.

E mafai e tagata nofo mautotogi ma tagata e ona fale nofo mautotogi na maua faamatalaga e tusa ma a latou aiatatau ma tuutuuga i le uma ai o se mala faalenatura i le www.tenancy.govt.nz(external link)

Simplified Chinese

您的房屋是否被加布里埃尔气旋或奥克兰洪水损坏?

“临时住宿服务”(TAS)可以在您受损的房屋修复或重建期间为您和您的家庭提供临时住所。

您可以通过以下方式注册:

 • 上网站 tas.mbie.govt.nz 并填写简便的在线申请表,或
 • 拨打 0508 754 163 免费电话,我们的呼叫中心团队可以协助您。

如果您目前与朋友或亲人住在一起,并认为您可能需要在未来几周或几个月内使用此服务,我们建议您立即注册该服务。每个家庭只需注册一次。

如果您对临时住宿费用有顾虑,TAS 可以指导您如何取得支援服务,例如经济援助和保险咨询。

出租物业的租户或房东可以在 www.tenancy.govt.nz(external link) 网站上找到有关自 然灾害之后他们的权利和义务的信息。

Tongan

Na‘e maumau‘i ho ‘apí ‘e he Saikolone ko Gabrielle pe ko e Ngaahi Tāfea ‘i ‘Aokalaní?

‘E lava ke tokoni atu ‘a e Temporary Accommodation Service (TAS) kiate koe mo ho kāingá ke kumi ha nofo‘anga fakataimi lolotonga ‘oku fakalelei‘i pe toe langa ho ‘api kuo maumaú.

Te ke lava ‘o lēsisita ‘aki ha‘o:

 • ‘A‘ahi ki he tas.mbie.govt.nz ‘o fakafonu ‘a e foomu tohi kole easy- to-use ‘i he ‘initanetí, pe
 • Telefoni ta‘etotongi ki he fika 0508 754 163 pea ‘e lava ke tokoni atu kiate koe ha tokotaha mei he ‘emau timi ‘i he senitā fakahoko ngāué.

Kapau ‘oku ke lolotonga nofo mo ho ngaahi kaungāme‘á pe kāingá pea ‘oku ke fakakaukau ‘e fiema‘u ke ke faka‘aonga‘i ‘a e sēvesí ‘i he ngaahi uike pe māhina ka hoko maí, ‘oku mau fokotu‘u atu ke ke lēsisita leva ki he sēvesí ‘i he taimí ni. ‘Oku fiema‘u ke lēsisita tu‘o taha pē ‘a e fo‘i fāmili takitaha.

Kapau ‘oku ke hoha‘a fekau‘aki mo e totongi ‘o e nofo‘anga fakataimí, ‘e lava ke ‘oatu ‘e he TAS ha fale‘i ki he founga ke ma‘u ai ‘a e ngaahi sēvesi tokoní hangē ko e fale‘i ki he tokoni fakapa‘angá mo e malu‘í.

‘E malava ke ma‘u ‘e he kau nofo totongi pe lenilooti (landlord) ‘o e ngaahi ‘api nofo totongí ha fakamatala fekau‘aki mo ‘enau ngaahi totonú mo e fatongiá ‘i he hili ko ia ‘o ha fakatamaki fakaenatula ‘i he: www.tenancy.govt.nz(external link)

Traditional Chinese

您的房屋是否在加布里埃爾  熱帶氣旋或奧克蘭洪災中受損?

“臨時住宿服務”(TAS)可以在您受損的房屋修復或重建期間為您和您的家庭提供臨時住所。

您可以透過以下方式註冊:

 • 登入 tas.mbie.govt.nz 並填寫簡易的線上申請表,或
 • 撥打 0508 754 163 免費電話,我們的服務中心團隊可以協助您。

如果您目前與朋友或親人住在一起,並認為您可能需要在未來幾周或幾個月內使用此服務,我們建議您立即註冊該服務。每個家庭只需要註冊一次。

如果您對費用有顧慮,TAS 可以指導您如何取得支援服務,例如經濟援助和保險諮商。

出租房屋的租客或房東可以在 www.tenancy.govt.nz(external link) 網站上找到有關自然災害之後他們的權利和義務的資訊。

Jump to top